Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Các chuyên mục
Văn bản
VĂN BẢN PHÁP LÝ - 04/01/2017
Số / Kí hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu nội dung
1007/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
1233/QĐ-TCTK 08/08/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
748/QĐ-TCTK 30/05/2019 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
146/QĐ-TTg 01/02/2019 Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
501/QĐ-TTg 10/05/2018 Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
85/2017/NĐ-CP 19/07/2017 Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
QĐ 138/TCTK 25/01/2017  
715/QĐ-TTg, 1026/QĐ-TCTK 22/5/2015 26/10/2015 Về việc thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2017
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 101/QĐ- CTKNĐ 26/10/2016  Quyết định về việc thành lập Ban lương Cục Thống kê Nam Định
100/QĐ- CTKNĐ 26/10/2016  Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cục Thống kê Nam Định
 99/QĐ- CTKNĐ 26/10/2016   Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cục Thống kê Nam Định
 98/QĐ- CTKNĐ 26/10/2016   Quyết định về việc ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Nam Định
 97/QĐ- CTKNĐ 26/10/2016  Quyết định về việc thành lập Hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Nam Định
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
458/QĐ-TCTK 16/06/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời quản lý và sử dụng tài khoản quản trị hệ thống công nghệ thông tin Tổng cục Thống kê
89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống kê
2176A/QCPH-TCT-TCTK 10/11/2015 Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước
1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành
1225/QĐ/TTg 31/07/2015  Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
1161/QĐ-TTg 23/07/2015 Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
763/QĐ-TCTK 30/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
715/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
352/QĐ-TCTK 18/05/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê
1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT 02/12/2014 Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
06/2014/TT-BKHĐT 14/10/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
680/QĐ/BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê
357/QĐ-TCTK 06/05/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
10/CT-TTg 29/04/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành
275/QĐ-TCTK 14/04/2014 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thong kê năm 2015 của Tổng cục thống kê
15/2014/QĐ-TTg 17/02/2014 Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tổng hợp áp dung đối với Bộ, ngành
65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê.
895/QĐ-TCTK 05/09/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê
1397/QĐ-TTg 13/08/2013 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê"
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Quyết định ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
299/QĐ-TCTK 04/02/2013 Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Chương trình hành động tăng cường Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
1642/QĐ-BKHĐT 04/12/2012 Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê
677/QĐ-TCTK 29/11/2012 Quyết định ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
08/2012/TT-BKHĐT 07/11/2012 Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
628/QĐ-TCTK 05/11/2012 Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013-2015
07/2012/ TT- BKHĐT 22/10/2012 Thông thư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã
587/QĐ-TCTK 22/10/2012 Quyết định về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức đào tạo bỗi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê
803/QĐ-TTg 28/06/2012 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia
289/TCTK-VTKE 19/04/2012 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kê (Kèm theo Công văn số 289/TCTK-VTKE ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Thống kê)
161/QĐ-TCTK 12/04/2012 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
602/BKHĐT-TCTK 09/02/2012 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm thông Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9 tháng 02 năm 2012)
1803/QĐ-TTg 18/10/2011 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
56/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
1075/QĐ-BKHĐT 26/07/2011 Quyết dịnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
28/2011/QĐ-TTg 17/05/2011 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
54/2010/QĐ-TTg 24/08/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
415/QĐ-TCTK 14/06/2010 Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch xây dựng Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025"
43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010 Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
263/QĐ-TCTK 05/05/2010 Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài
312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Nghị định của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT 24/06/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê
676/QĐ-BKH 25/05/2009 Quyết định Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
04/2003/QH11 17/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
141/2002/QĐ-TTg 21/10/2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Phê duyệt Định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010
28/1998/CT-TTg 19/08/1998 CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Về tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê

 

Các bái khác
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 86
Hôm nay: 208
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,160
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,950
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,740
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định