Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH

Cục Thống kê tỉnh Nam Định được thành lập vào tháng 03/1956 với tên gọi ban đầu là Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định, bao gồm 6 tổ nghiệp vụ và tổ hành chính với 15 cán bộ, và các cán bộ làm công tác thống kê tại các huyện.

Đến ngày 28/6/1965 UBND tỉnh Nam Hà ra Quyết định số 192/QĐ hợp nhất 2 Chi cục Thống kê Nam Định và Hà Nam thành Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà.

 Ngày 14/02/1976 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 45/TCTK-TCCB thành lập Chi cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh trên cơ sở hợp nhất hai Chi cục Thống kê Nam Hà và Ninh Bình.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991 về việc tách tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh tách thành 2 đơn vị là Cục Thống kê Nam Hà  và Cục Thống kê Ninh Bình đi vào hoạt động độc lập từ 01/4/1992.

Đến năm 1996, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 593/TCTK-TCCB ngày 09/12/1996 về việc giải thể Cục Thống kê Nam Hà và thành lập 02 Cục Thống kê kể từ 01/01/1997.

Như vậy sau 32 năm hợp nhất, Cục Thống kê Nam Định và Cục Thống kê Hà Nam lại được tách ra theo đơn vị hành chính mới và được giữ đến hiện nay.

Từ 28/9/2010, các Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê tỉnh được thành lập, trên cơ sở các Phòng Thống kê cấp huyện, đánh dấu một bước phát triển mới của Ngành. Cục Thống kê tỉnh Nam Định bao gồm 7 phòng nghiệp vụ và 10 Chi cục Thống kê của 10 huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số1006/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay Cục Thống kê có 5 phòng thuộc cơ quan Cục và 9 Chi cục Thống kê cấp huyện, thành phố ( trong đó có 1 Chi cục Thống kê khu vực).