Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH - 01/04/2021

   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
  1.    Quá trình hình thành
   Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời, chính quyền non trẻ lúc bấy giờ vừa lo chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt và lo kiến quốc. Trước yêu cầu thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; ngày 06/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê thuộc Bộ Quốc dân kinh tế, đánh dấu sự ra đời của ngành Thống kê Việt Nam và ngày 06/5 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thống kê.
Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng kế hoạch, điều hành, quản lý nền kinh tế đất nước, ngày 20/02/1956 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Điều lệ số 695/TTg về tổ chức Cục Thống kê Trung ương, các cơ quan thống kê địa phương và các tổ chức thống kê các Bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính phủ quy định hệ thống tổ chức của ngành Thống kê như sau:
   - Ở Trung ương có Cục Thống kê Trung ương nằm trong Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.
   - Ở địa phương có Ban Thống kê Liên khu; Ban Thống kê tỉnh, thành phố; Thanh tra Thống kê huyện, thị; Ở xã có phụ trách Thống kê xã.
   - Ở các Bộ, ngành có tổ chức thống kê của Bộ, ngành.
Căn cứ Điều lệ số 695/TTg ngày 20/02/1956 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 3/1956 Ban Thống kê tỉnh Nam Định và Ban Thống kê thành phố Nam Định đã được thành lập. Như vậy, đến nay ngành Thống kê tỉnh Nam Định tròn 65 năm xây dựng và phát triển.
   2. Chặng đường phát triển
   * Thời kỳ 1956-1975: Thực hiện Nghị định số 142-TTg ngày 08/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thống kê tỉnh Nam Định và Ban Thống kê thành phố Nam Định đổi tên thành Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định và Chi cục Thống kê thành phố Nam Định (trước tháng 9/1957 thành phố Nam Định và tỉnh Nam Định là hai đơn vị hành chính độc lập trực thuộc Bắc Kỳ - sau là Bắc Bộ).
   - Ngày 03/9/1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 405/TTg sáp nhập thành phố Nam Định vào tỉnh Nam Định, đồng thời Chi cục Thống kê thành phố Nam Định hợp nhất với Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định thành Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định.
Về tổ chức cơ quan Chi cục gồm: 6 tổ nghiệp vụ (Thống kê Nông nghiệp; Thống kê Công nghiệp; Thống kê Xây dựng cơ bản; Thống kê Thương nghiệp - Tài chính; Thống kê Văn xã; Thống kê Tổng hợp) và tổ hành chính.
   - Thực hiện Nghị quyết số 103-NQ/TVQH ngày 21/4/1965 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn hợp nhất 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam thành tỉnh mới Nam Hà, ngày 28/6/1965 UBND tỉnh Nam Hà ra Quyết định số 192/QĐ hợp nhất Chi cục Thống kê Nam Định và Chi cục Thống kê Hà Nam thành Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà.
   Tổ chức bộ máy của Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà gồm: 9 đơn vị cơ quan Chi cục và 13 phòng Thống kê huyện, thị xã, thành phố.
   - Nhằm tạo điều kiện cho ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thông tin thống kê khách quan, đồng thời do yêu cầu tăng cường và cải tiến quản lý kinh tế trong tình hình mới, ngày 05/4/1974 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 72/CP quy định Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê. Trên cơ sở Nghị định số 72/CP của Hội đồng Chính phủ, ngày 18/4/1974 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 84/TTg về việc quản lý tập trung thống nhất hệ thống thống kê nhà nước theo ngành dọc từ cấp huyện trở lên. Thực hiện Thông tư số 517/TCTK-CT ngày 11/5/1974 của Tổng cục Thống kê hướng dẫn thực hiện Quyết định số 84/TTg, Chi cục Thống kê Nam Hà được bàn giao cho Tổng cục Thống kê quản lý từ ngày 01/7/1974.
   * Thời kỳ 1976-1992: Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 27/12/1975 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá V ra Nghị quyết hợp nhất 2 tỉnh Nam Hà, Ninh Bình thành tỉnh mới là Hà Nam Ninh. Ngày 14/02/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra Quyết định số 45/TCTK-TCCB thành lập Chi cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh trên cơ sở hợp nhất hai Chi cục Thống kê Nam Hà và Ninh Bình.
Về tổ chức bộ máy của Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà Ninh gồm 12 đơn vị cơ quan Chi cục và 20 phòng Thống kê huyện, thị xã, thành phố.
   - Ngày 14/11/1983, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 295/CT về việc tiếp tục tăng cường và hoàn thiện công tác thống kê. Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 80/TCTK-QĐ ngày 08/3/1984 chuyển “Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương trong cả nước thành Cục Thống kê tỉnh, thành phố và đặc khu”; đồng thời tách tổ thống kê trong Ban Kế hoạch các quận, huyện và thị xã trong cả nước thành Phòng Thống kê. Chi cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh đổi thành Cục Thống kê Hà Nam Ninh.
   - Thực hiện Thông báo số 46/TB-TW ngày 12/12/1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 227/HĐBT ngày 29/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ) về việc sáp nhập một số bộ, ngành và giảm đầu mối tổ chức ở địa phương, từ ngày 01/7/1988 Tổng cục Thống kê chuyển giao tổ chức thống kê địa phương về UBND địa phương cùng cấp quản lý; Tổng cục Thống kê chỉ giao kế hoạch công tác, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Cục Thống kê Hà Nam Ninh được chuyển giao về UBND tỉnh Hà Nam Ninh quản lý.
   * Thời kỳ 1992-1996: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991 về việc tách tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam Ninh tách thành 2 đơn vị là Cục Thống kê Nam Hà và Cục Thống kê Ninh Bình đi vào hoạt động độc lập từ 01/4/1992.
Về tổ chức bộ máy, Cục Thống kê Nam Hà gồm 8 đơn vị cơ quan Cục và 13 phòng Thống kê huyện, thị xã, thành phố.
   - Ngày 23/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/CP quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê. Nghị định 23/CP quy định: “Tổng cục Thống kê được tổ chức và quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện”. Ngày 15/8/1994, Cục Thống kê tỉnh Nam Hà chính thức được bàn giao về Tổng cục Thống kê trực tiếp quản lý.
   * Thời kỳ 1997 đến nay: Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 khoá IX Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tháng 11/1996), tỉnh Nam Hà được chia tách để tái lập tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 593/TCTK-TCCB ngày 09/12/1996 về việc giải thể Cục Thống kê Nam Hà và thành lập 2 Cục Thống kê kể từ ngày 01/01/1997. Như vậy sau 32 năm hợp nhất, Cục Thống kê Nam Định và Cục Thống kê Hà Nam lại được tách ra theo đơn vị hành chính mới.
Về tổ chức bộ máy, Cục Thống kê tỉnh Nam Định gồm 8 đơn vị cơ quan Cục và 10 phòng Thống kê huyện, thành phố.
- Ngày 20/01/2003, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định có Quyết định số 78/QĐ-CTK về việc giải thể Trung tâm dịch vụ tính toán. Từ ngày 01/02/2003, bộ máy Cục Thống kê Nam Định gồm 6 phòng cơ quan Cục và 10 phòng Thống kê huyện, thành phố.
- Thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ngày 28/9/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 616/QĐ - TCTK về việc thành lập Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Nam Định. Kể từ ngày 10/10/2010, 10 Chi cục Thống kê các huyện, thành phố được thành lập trên cơ sở các Phòng Thống kê.
   - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 78/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 và Quyết định số 228/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Nam Định. Mô hình tổ chức của cơ quan Cục Thống kê gồm 7 phòng và 10 Chi cục Thống kê huyện, thành phố (thành lập Thanh tra Cục Thống kê từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2013, Phòng Thanh tra Thống kê từ tháng 01/2014).
  - Thực hiện theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức 5 phòng và Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Chi cục Thống kê khu vực. Kể từ ngày 01/01/2021, Cục Thống kê Nam Định tổ chức theo mô hình mới gồm 5 phòng cơ quan Cục, 8 Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc.
   II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGÀNH THỐNG KÊ NAM ĐỊNH
Trong quá trình 65 năm xây dựng phát triển, trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách; ngành Thống kê Nam Định đã từng bước trưởng thành, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn.
   * Giai đoạn 1956-1975: Ngày mới thành lập, Ban Thống kê tỉnh Nam Định chỉ có khoảng 10 người hầu hết là bộ đội và cán bộ các ngành khác chuyển sang, chưa qua đào tạo nghiệp vụ thống kê nhưng với tinh thần nhiệt tình công tác, công chức, người lao động ngành Thống kê Nam Định khắc phục muôn vàn khó khăn thử thách, vừa củng cố tổ chức bộ máy, vừa nghiên cứu, học hỏi, vừa tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng quan hệ sản xuất XHCN. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; ngành Thống kê Nam Định từng bước được củng cố, hệ thống thống kê tập trung từ tỉnh đến các huyện, thành phố được thành lập. Cùng với việc xây dựng hệ thống thống kê tập trung cuối năm 1958, các Ty ngành lớn của tỉnh Nam Định cũng có tổ chức và cán bộ làm thống kê.
Mặc dù số cán bộ ít và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhưng Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định trong những năm 1956-1975 đã tập trung xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê định kỳ; các cuộc điều tra chuyên đề, điều tra trọng điểm, các cuộc kiểm kê hàng hoá, vật tư được tổ chức để thu thập số liệu phục vụ yêu cầu đa dạng, phong phú của quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó ngành Thống kê Nam Định cung cấp thông tin cho việc xây dựng, quản lý điều hành thực hiện kế hoạch và trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước của các đơn vị cơ sở tại địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 168/CP ngày 11/01/1968 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến kỹ thuật tính toán từng bước cơ khí hoá và tiến lên tự động hoá công tác tính toán kinh tế ở Việt Nam, đầu năm 1970, Phòng máy tính thuộc Chi cục Thống kê Nam Hà được thành lập đã góp phần đáng kể trong việc đẩy nhanh tốc độ và tính chính xác trong xử lý kết quả các cuộc điều tra và lập các báo cáo thống kê, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Trong thời kỳ này, ngành Thống kê tự hào là ngành được trang bị hệ thống máy tính hiện đại hàng đầu ở nước ta.
  * Giai đoạn 1976-1985: Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Theo yêu cầu tăng cường lực lượng xây dựng bộ máy thống kê các tỉnh miền Nam, từ năm 1975 đến năm 1982, Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh và Tổng cục Thống kê đã điều động 37 cán bộ lãnh đạo và nghiệp vụ vào công tác ở miền Nam.
Trong giai đoạn này, tổ chức bộ máy của ngành Thống kê Nam Định tương đối hoàn thiện, ngành Thống kê tập trung vào việc nghiên cứu xây dựng các chế độ ghi chép ban đầu và hạch toán thống nhất; tăng cường hoạt động xét duyệt và công bố hoàn thành kế hoạch; củng cố chế độ báo cáo ước tính và báo cáo chính thức, đồng thời mở rộng hình thức thu thập thông tin bằng điều tra thống kê. Công tác phân tích thống kê được coi trọng, nhiều sản phẩm thống kê được in và phát hành đến các đồng chí lãnh đạo, cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương. Trong thời gian này, ngành Thống kê Hà Nam Ninh đã cố gắng biên soạn một số báo cáo phân tích kinh tế như: “Tình hình kinh tế Hà Nam Ninh 5 năm 1976-1980”, “Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nam Ninh 3 năm 1981-1983”, “Báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế 8 năm 1976-1983 của Hà Nam Ninh”, “So sánh kinh tế Hà Nam Ninh với các tỉnh đồng bằng sông Hồng thời kỳ 1981-1985”... Thời gian này ngoài các cuộc điều tra thường xuyên, toàn ngành tập trung thực hiện các cuộc điều tra lớn và Tổng điều tra như: Điều tra đất 1978, Điều tra công nhân viên chức 1978, Tổng điều tra dân số 01/4/1979…
   * Giai đoạn 1986 đến nay: Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, ngành Thống kê Nam Định cũng đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhớ:
Về môi trường pháp lý: Với sự ra đời của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê vào năm 1988 và tiếp theo là Luật Thống kê năm 2003 và Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015 cùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác đã tạo nên khung pháp lý hết sức quan trọng và ngày càng hoàn thiện, giúp cho hoạt động thống kê từng bước đi vào nền nếp và hội nhập. Đặc biệt, Luật Thống kê năm 2015 đã được xây dựng và thông qua với nhiều điểm mới nhằm điều chỉnh một cách đầy đủ các hoạt động thống kê phát sinh trong đời sống kinh tế – xã hội. Thông qua Luật thống kê năm 2015, vai trò, vị thế của hệ thống thống kê tập trung được nâng cao đáng kể.
   Cùng với hệ thống các văn bản pháp lý, Định hướng phát triển ngành Thống kê Việt Nam đến năm 2010 và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tạo nền móng vững chắc, có tầm nhìn dài hạn, có quan điểm và mục tiêu phát triển rõ ràng, có các giải pháp và chương trình hành động cụ thể đảm bảo cho ngành Thống kê phát triển bài bản trong thời kỳ dài. Chính định hướng và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các đề án tổng thể khác đã hội tụ được sức mạnh và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong việc củng cố và xây dựng ngành Thống kê trong những năm vừa qua.
   Về hệ thống tổ chức: Đây là thời kỳ ngành Thống kê Nam Định có nhiều thay đổi. Cục Thống kê Hà Nam Ninh được tách ra thành Cục Thống kê Nam Hà và Cục Thống kê Ninh Bình từ ngày 01/4/1992. Đến tháng 01/1997, Cục Thống kê Nam Định và Cục Thống kê Hà Nam được thành lập trên cơ sở tách ra từ Cục Thống kê Nam Hà. Ngành Thống kê Nam Định đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Thống kê Ninh Bình, Hà Nam sớm ổn định. Đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của ngành Thống kê Nam Định.
   Ngày 04/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/NĐ-CP chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý đối với Tổng cục Thống kê. Việc hình thành Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh trên cơ sở các Phòng Thống kê đã đưa vị thế, vai trò và năng lực của các Chi cục Thống kê lên một tầm mới.
Về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê: Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối mở cửa, hội nhập đã đòi hỏi ngành Thống kê phải đổi mới trên mọi mặt, để đáp ứng ngày càng toàn diện yêu cầu đánh giá và dự báo tình hình trong nước và thế giới. Tất cả các mặt công tác của hoạt động thống kê đều được đổi mới, gồm: (1) Đổi mới các hệ thống chỉ tiêu thống kê, (2) Đổi mới phương pháp thu thập, xử lý và truyền đưa thông tin, (3) Đổi mới phân loại và phân ngành trong thống kê, (4) Đổi mới nội dung và phương pháp thống kê doanh nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm, các loại hình khu kinh tế, (5) Đổi mới công tác phân tích và dự báo thống kê, (6) Bổ sung các nội dung thống kê mới.
   Nằm trong xu thế chung của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số của Chính phủ, ngành Thống kê đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, nhất là từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sử dụng phiếu trực tuyến (Webform) và phiếu điện tử (CAPI) trong thu thập thông tin các cuộc điều tra thống kê; phần mềm trong xử lý, tổng hợp kết quả điều tra nên đã giảm thời gian tổng hợp, nâng cao chất lượng số liệu điều tra. Ngành Thống kê Nam Định đã được Tổng cục Thống kê trang bị hệ thống máy chủ, hệ thống thiết bị họp trực tuyến, bảng thông tin điện tử, máy vi tính thường xuyên cho công chức. Mặt khác, trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.
Về cơ sở vật chất: Hiện nay, cơ sở vật chất ngành Thống kê Nam Định tương đối khang trang, hiện đại. Trụ sở Cục Thống kê có địa thế đẹp, khuôn viên rộng rãi; nhà làm việc 4 tầng xây dựng năm 1985 quy hoạch hợp lý. Năm 2005 được cải tạo, sửa chữa lần 1. Năm 2020 hoàn thành cải tạo, sửa chữa lần 2.
   Đối với trụ sở Chi cục Thống kê: Từ năm 2010 đến nay đã xây dựng được 5 trụ sở Chi cục Thống kê với nhà làm việc chính 2 tầng, 5 phòng làm việc và 1 phòng họp gồm huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Xuân Trường. Các trụ sở Chi cục khang trang, rộng rãi, thiết bị phòng họp, điều hòa, bàn ghế làm việc của công chức được trang bị mới. Các Chi cục còn lại đều được trang bị đầy đủ điều hòa, tủ tài liệu, bàn ghế làm việc cho công chức.
Quá trình 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Thống kê Nam Định là một chặng đường dài đầy khó khăn thử thách. Nhưng ngành Thống kê Nam Định đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nhằm đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Những thông tin thống kê do Cục Thống kê Nam Định công bố, cung cấp là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tin cậy, sử dụng

Các tin khác
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN 2022 - 28/01/2022
Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê - 14/10/2021
TUYÊN TRUYỀN - 19/08/2021
Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam - 26/04/2021
Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê - 21/04/2021
Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX - 25/09/2020
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - 04/07/2020
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra doanh nghiệp 2020 - 18/05/2020
Đảm bảo thông tin thống kê chính xác, tiếp cận đa dạng - 27/02/2020
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019 - 31/12/2019
Thông báo
V/v Cung cấp thông tin các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2022
Tin video
Đang online: 41
Hôm nay: 158
Hôm qua: 256
Tuần này: 1,110
Tuần trước: 1,092
Tháng này: 41,900
Tháng trước: 92,702
Tất cả: 1,088,690
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định