Trang chủ Văn bản Liên hệ Sơ đồ website
Giới thiệu
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Danh bạ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Kinh tế - Xã hội
Tin địa phương
TT thống kê tháng
TT thống kê tháng
Số liệu thống kê
Số liệu thống kê
Đơn vị hành chính
Dân số và Lao động
Tài khoản quốc gia
Ngân sách nhà nước
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Công nhiệp
Thương mại và giá cả
GD, Y tế, Văn hóa và đời sống
Số liệu chuyên đề
Số liệu chuyên đề
Chỉ số giá tiêu dùng
Giá trị xuất nhập khẩu
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Các cuộc điều tra
Các cuộc điều tra
Chương trình điều tra thống kê hàng năm
Dân số và Lao động
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Vốn đầu tư
Doanh nghiệp
Cơ sở SXKD cá thể
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và DV
Điều tra mức sống hộ gia đình
Các cuộc điều tra khác
Phương pháp TK
Phương pháp TK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Chương trình điều tra thống kế quốc gia
Các bảng danh mục
Chế độ báo cáo thống kê
Nội dung khác
Văn bản pháp lý
Văn bản pháp lý
Hỏi đáp
Hỏi đáp
Tin tức & Sự kiện
TUYÊN TRUYỀN - 10/11/2021

_____________________________________________

» Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (https://dangcongsan.vn)

Luật Thống kê được xây dựng nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia; và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

» Đại biểu Quốc hội: Việc nâng dù chỉ một chỉ tiêu thống kê cũng tiêu tốn nhiều tỷ đồng (qdnd.vn)

Số liệu thống kê hiện nay không chỉ còn là những con số khô khan mà thực sự là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay càng quan trọng hơn vì trong tất cả các lĩnh vực, từ hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển kinh tế, hay trong các công tác xã hội, phòng, chống dịch bệnh, các quyết sách có kịp thời của nhà nước, của các nhà kinh doanh đều cần có những dữ liệu, số liệu thống kê. Việc nâng dù chỉ một chỉ tiêu thống kê cũng tiêu tốn nhiều tỷ đồng.

» Thống kê phải chính xác, khách quan, thống nhất, kịp thời phục vụ phát triển KT-XH (m.baochinhphu.vn)

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được tập trung sửa đổi những nội dung lớn, đã rõ và thực hiện được ngay bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin sát thực với tình hình phát triển của đất nước, phản ánh thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 03 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành.

» Hướng tới cung cấp thông tin thống kê kịp thời, xác thực – Báo Điện Tử Đại Biểu Nhân Dân (daibieunhandan.vn)

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, việc thay thế Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chính là “linh hồn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Mục đích nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm thông tin thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách…

» Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực (bnews.vn)

Có thể nói, việc thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chính là “linh hồn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Mục đích sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm thông tin thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

» Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước (m.baochinhphu.vn)

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình KT-XH của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô. Đồng thời, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

»  Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP? (m.baochinhphu.vn)

 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, luôn là một trong những chỉ tiêu “nóng”. Nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, đặc biệt là thông tin về GDP và GRDP luôn thường xuyên, liên tục và ở mức độ cao nhất. Vậy hiện nay, các chỉ tiêu này được biên soạn như thế nào? Vì sao cơ quan quản lý nhà nước về thống kê lại đề suất bổ sung quy trình biên soạn số liệu GDP và GRDP?

» Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam (nhandan.vn)

Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế số đối với đời sống kinh tế – xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia với 222 chỉ tiêu được phân tổ thành 20 nhóm, bao gồm 23 chỉ tiêu thống kê phản ánh chuyển đổi số, nền kinh tế số và xã hội số.

» Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn (vietnamnet.vn)

Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành.

» Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (thoibaotaichinhvietnam.vn)

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê cần được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho công tác điều hành và hoạch định chính sách.

» Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê – Báo Điện Tử Đại Biểu Nhân Dân (daibieunhandan.vn)

Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia cần bổ sung những chỉ tiêu phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn và xu hướng phát triển mới của đất nước, gồm các chỉ tiêu liên quan đến kinh tế số, logistics, đổi mới sáng tạo toàn cầu, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, mức độ ứng dụng công nghệ (chữ ký số), năng lực cạnh tranh quốc gia; phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia…

» Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (diendandoanhnghiep.vn)

Đại diện Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) cho rằng, việc sửa đổi danh mục chỉ tiêu thống kê thời điểm này là kịp thời, phù hợp với việc Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

» Vướng nhất là nguồn lực thực hiện (daibieunhandan.vn)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng, mỗi chỉ tiêu được hình thành không phải tự ngành thống kê nghĩ ra mà phải soi xét, có tính khoa học, thang đo, phải bảo đảm tính khả thi. Tuy vậy, “vướng nhất là nguồn lực thực hiện” khi cả nhân lực và tài chính đều bị cắt giảm.

» Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (thegioianh.diendandoanhnghiep.vn)

Ngày 1/10 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tham dự hội nghị có đại diện của Ủy ban của Quốc hội; các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế.

» Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (bnews.vn)

Tổng cục Thống kê cho biết việc sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nông nghiệp; kinh tế số.

» Chỉ tiêu thống kê quốc gia (vietnamnet.vn)

3 chỉ tiêu phản ánh chứng khoán và TTCK, trái phiếu xanh gồm quy mô thị trường trái phiếu, tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu, tổng giá trị phát hành trái phiếu được đưa vào Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia.

» Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (dangcongsan.vn)

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, tới thời điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia có 20 nhóm 222 chỉ tiêu. Nhằm khẳng định và thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan về Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo này với mong muốn nhận được ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia.

» Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (thoibaotaichinhvietnam.vn)

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê cần được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho công tác điều hành và hoạch định chính sách.

» Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia – Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

Theo Tổng cục Thống kê, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện gồm 186 chỉ tiêu phản ánh 20 lĩnh vực. Tuy nhiên, để “nâng cấp” danh mục chỉ tiêu thống kê bắt nhịp với thực tiễn đời sống kinh tế, Tổng cục Thống kê có bổ sung, sửa đổi một số chỉ tiêu liên quan tới bảo hiểm, chứng khoán; kinh tế số; an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; và giáo dục. Theo đó, chỉ tiêu thống kê quốc gia đến nay đã hoàn thiện với 222 chỉ tiêu, tăng thêm 36 chỉ tiêu so với danh mục hiện hành.

Các tin khác
ƯỚC LẦN I MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 (NGÀY 25/10/2021) - 28/10/2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021 - 25/10/2021
Inforgraphic những nội dung cơ bản của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê - 20/10/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 9 THÁNG NĂM 2021 - 30/09/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 8 THÁNG NĂM 2021 - 29/08/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 7 THÁNG NĂM 2021 - 29/07/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 - 29/06/2021
ẤN PHẨM NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG KT-XH GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ VỊ THẾ TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - 23/06/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 5 THÁNG NĂM 2021 - 29/05/2021
INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 4 THÁNG NĂM 2021 - 29/04/2021
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hoạt động theo mô hình mới của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
Tin video
Đang online: 38
Hôm nay: 55
Hôm qua: 450
Tuần này: 987
Tuần trước: 8,755
Tháng này: 22,337
Tháng trước: 17,270
Tất cả: 299,504
Trang thông tin điện tử Cục Thống Kê Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 170 Hàn Thuyên - P. Vị Xuyên - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định