Page 3 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU              Để giúp các nhà quản lý, người sử dụng thông tin thống kê và nhân
           dân trong tỉnh hình dung được bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định

           25 năm tái lập, Cục Thống kê tỉnh Nam Định biên soạn ấn phẩm
           "Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997 - 2021".

               Trong quá trình biên soạn, Ban biên soạn tham khảo, sử dụng các
           ấn phẩm, tài liệu: Địa chí Nam Định, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định

           1930-1975, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định các kỳ đại hội, số
           liệu thống kê các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Niên giám thống kê
           tỉnh Nam Định, kết quả các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê. Các

           chỉ tiêu thống kê trong ấn phẩm được thu thập, tổng hợp, biên soạn theo
           phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê. Nội dung ấn
           phẩm gồm 3 phần:

              Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm

            tái lập 1997 - 2021

              Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định
           25 năm 1997 - 2021

              Phần thứ ba: Số liệu cơ bản các cuộc Tổng điều tra thống kê.

               Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:

               "-": Không có hiện tượng phát sinh;

               "...": Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được.


               Cục Thống kê tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến
           góp ý của các đơn vị, cá nhân sử dụng ấn phẩm để hoàn thiện và nâng
           cao chất lượng cho các ấn phẩm tiếp theo.

                             CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH
                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8