Page 5 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 5

MỤC LỤC

                                               Trang


              Lời nói đầu                              3

              Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

                    25 NĂM TÁI LẬP 1997-2021                11
            I SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN              13
            1 Sơ lược lịch sử tỉnh Nam Định                    13
            2 Điều kiện tự nhiên                          14
            3 Bối cảnh tái lập tỉnh Nam Định                    16

            II TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 25 NĂM 1997 - 2021       20
            1 Những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập  20
            2 Tổng quan kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập         23

            III CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP,
              CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ                   30
            1 Tăng trưởng kinh tế                         30

            2 Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế                 32
            3 Ngân sách Nhà nước                          34
            4 Phát triển doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể     35
            IV CÁC NGÀNH KINH TẾ CHỦ YẾU                      39
            1 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản                39
            2 Sản xuất công nghiệp                         51

            3 Đầu tư và xây dựng                          58
            4 Thương mại, dịch vụ                         63
            V MỘT SỐ LĨNH VỰC XÃ HỘI                        67

            1 Dân số, lao động và việc làm                     67
            2 Giáo dục và đào tạo                         74
            3 Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng                 76
            4 Văn hóa, thể thao và du lịch                     78
            5 Mức sống dân cư                           81
            VI ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ                         82                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10