Page 6 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 6

Phần thứ hai: SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH
                    25 NĂM 1997-2021                     87


             MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU               89
            1 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Nam Định 25 năm 1997-2021   91
            2 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng  96


             ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG                111
            3 Số đơn vị hành chính có đến 31/12 hàng năm             113

            4 Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn  114
            5 Cơ cấu dân số phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn  116

            6 Dân số trung bình phân theo huyện, thành phố            117
            7 Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số  120
            8 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế  121


             TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC               125
            9 Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế  127

            10 Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế  130
            11 Thu ngân sách Nhà nước                       133

            12 Chi ngân sách Nhà nước                       135
            13 Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp  137
            14 Số người/lượt người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
              và bảo hiểm thất nghiệp                       139


              DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ            141
            15 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh
              tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp    143
            16 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh
              tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo khu vực kinh tế       145
            17 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh
              tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo huyện, thành phố       147
            18 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm
              phân theo loại hình doanh nghiệp                  150                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11