Page 8 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 8

41 Sản lượng lúa cả năm                        202

            42 Số lượng gia súc, gia cầm                      204
            43 Sản lượng thịt gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng           206
            44 Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu                     208

            45 Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện, thành phố      211
            46 Sản lượng thuỷ sản                         214

             CÔNG NGHIỆP                             217

            47 Số cơ sở sản xuất công nghiệp tại thời điểm 31/12 hằng năm
              phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành công nghiệp     219

            48 Số lao động công nghiệp tại thời điểm 31/12 hằng năm
              phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành công nghiệp     224
            49 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp       229

            50 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu                 230

             ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG                          235
            51 Vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành               237

            52 Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành           242
            53 Đầu tư trực tiếp nước ngoài                     247
            54 Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm          249

            55 Diện tích nhà ở bình quân đầu người phân theo thành thị, nông thôn  250

             THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI VÀ GIÁ CẢ                    251
            56 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành  253

            57 Trị giá xuất khẩu hàng hóa                     256
            58 Trị giá nhập khẩu hàng hóa                     258
            59 Khối lượng hành khách vận chuyển                  260

            60 Khối lượng hành khách luân chuyển                  265
            61 Khối lượng hàng hóa vận chuyển                   270
            62 Khối lượng hàng hóa luân chuyển                   275
            63 Số thuê bao điện thoại, internet                  280

            64 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ bình quân năm
              (Năm trước = 100)                          282                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13