Page 7 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 7

19 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm
              phân theo khu vực kinh tế                      152
            20 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm
              phân theo huyện, thành phố                     154
            21 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp   157

            22 Số hợp tác xã phân theo huyện, thành phố              159
            23 Số lao động trong các hợp tác xã phân theo huyện, thành phố     162

            24 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
              phân theo ngành kinh tế                       165

            25 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
              phân theo huyện, thành phố                     168
            26 Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
              phân theo ngành kinh tế                       170
            27 Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản
              phân theo huyện, thành phố                     173

             NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN                     175

            28 Số trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản có đến 31/12 hằng năm  177
            29 Số hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản có đến 31/12 hằng năm  178
            30 Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản có đến 31/12 hằng năm  179

            31 Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở khu vực nông thôn
              tại thời điểm 31/12 hằng năm                    180

            32 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc-ta đất trồng trọt
              và mặt nước nuôi trồng thủy sản                   181

            33 Diện tích cây hàng năm và cây lâu năm                183
            34 Diện tích cây lương thực có hạt                   185

            35 Diện tích cây lương thực có hạt phân theo huyện, thành phố     187
            36 Sản lượng lương thực có hạt                     190

            37 Sản lượng lương thực có hạt phân theo huyện, thành phố       192
            38 Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo huyện, thành phố  195
            39 Diện tích lúa cả năm                        198

            40 Năng suất lúa cả năm                        200                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12