Page 9 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 9

GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ          283
            65 Số trường, lớp, giáo viên và học sinh mẫu giáo           285
            66 Số trường học phổ thông                       287

            67 Số lớp học phổ thông                        289
            68 Số giáo viên phổ thông                       291
            69 Số học sinh phổ thông                        293

            70 Số cơ sở y tế và số giường bệnh                   295
            71 Số nhân lực y tế                          300
            72 Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế         305

            73 Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành      306

             Phần thứ ba: SỐ LIỆU CƠ BẢN CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ     307


             KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN       309
            74 Những thay đổi về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng nông thôn   311
            75 Số xã, thôn, hộ, nhân khẩu và lao động nông thôn          316

            76 Hộ nông thôn phân theo ngành sản xuất chính             320
            77 Hộ nông thôn phân theo nguồn thu nhập chính             326

            78 Nhân khẩu của hộ khu vực nông thôn                 330
            79 Số lượng doanh nghiệp và HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản
              phân theo ngành và theo huyện, thành phố năm 2020          331
            80 Một số chỉ tiêu chủ yếu trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản   332

             KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ                    333

            81 Đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng
              phân theo loại hình và khu vực kinh tế               335

            82 Lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng
              phân theo loại hình và khu vực kinh tế               339

            83 Số đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng
              phân theo loại hình kinh tế và đơn vị hành chính năm 2021      343
            84 Số lượng lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo,
              tín ngưỡng phân theo loại hình kinh tế và đơn vị hành chính năm 2021  344
                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14