Page 10 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 10

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở                345
            85 Quy mô dân số phân theo đơn vị hành chính qua các kỳ Tổng điều tra  347
            86 Quy mô hộ phân theo đơn vị hành chính qua các kỳ Tổng điều tra   348

            87 Dân số phân theo thành thị, nông thôn, giới tính và huyện, thành phố
              (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)              349

            88 Số hộ phân theo quy mô số người trong hộ, thành thị, nông thôn
              và huyện, thành phố (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)    350

            89 Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân
              (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)              352

            90 Tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên phân theo tình trạng đi học, thành thị, nông thôn,
              giới tính và huyện, thành phố (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)  353
            91 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng biết đọc, biết viết, thành thị,
              nông thôn, giới tính và huyện, thành phố (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)  354
            92 Tỷ trọng hộ có nhà ở phân theo mức độ kiên cố của ngôi nhà, loại nhà
              và diện tích nhà ở bình quân đầu người, thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
              (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)              355

            93 Tỷ lệ hộ phân theo nguồn nước ăn chính, thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
              (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)              356

            94 Tỷ lệ hộ phân theo loại hố xí chính sử dụng, thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
              (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)              357

            95 Tỷ lệ hộ phân theo loại thiết bị sinh hoạt hộ đang sử dụng, thành thị, nông thôn
              và huyện, thành phố (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)    358

             DANH MỤC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2021         359                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15