Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Thứ năm - 27/07/2023 05:38

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp tháng Bảy với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cày bừa, gieo cấy lúa và các cây rau màu vụ Mùa. Chăn nuôi phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Ngành thủy sản đạt sản lượng khá, tập trung khai thác tốt các lợi thế của địa phương.

 a. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Các địa phương trong tỉnh thu hoạch xong cây hàng năm vụ Xuân, tích cực triển khai sản xuất vụ Mùa, trong đó tập trung hoàn thành gieo trồng lúa đảm bảo khung thời vụ. Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh gieo trồng 65.300 ha lúa và 7.800 ha cây rau màu các loại.

Chăn nuôi và thú y: Tại thời điểm cuối tháng 7/2023, dự ước đàn trâu có 7.580 con, tăng 0,4%; đàn bò 28.620 con, giảm 1,6%; đàn lợn 576.235 con, giảm 0,6% so với cùng thời điểm năm trước. Đàn gia cầm 9.259 nghìn con, tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó đàn gà 6.497 nghìn con, tăng 2,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 92.053 tấn, tăng 2,5%; sản lượng thịt gia cầm các loại xuất chuồng 21.414 tấn, tăng 5,2%. Sản lượng trứng gia cầm 293.337 nghìn quả, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

b. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác 7 tháng năm 2023 ước đạt 2.720 m3, tăng 2,3%, sản lượng củi 7.610 ste, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng gỗ và củi khai thác trên địa bàn tỉnh không lớn và sử dụng tại chỗ phục vụ nhu cầu của người dân.

c. Thuỷ sản

Sản xuất thủy sản trong tháng phát triển ổn định. Các cơ sở nuôi trồng, khai thác thuỷ sản tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nhằm nâng cao sản lượng thuỷ sản và hiệu quả kinh tế.

Sản lượng thuỷ sản tháng 7/2023 ước đạt 15.615 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, sản lượng thuỷ sản đạt 109.110 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 72.242 tấn, sản lượng thủy sản khai thác 36.868 tấn.

2. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 duy trì ổn định, ước tăng 1,57% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 13,48% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,61%.

a. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 tăng 1,57% so với tháng trước và tăng 12,96% so với cùng kỳ năm 2022. So với tháng trước, ngành khai khoáng tăng 29,37%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,53%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,52%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,90%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm ước tăng 13,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,61%, đóng góp 13,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,94%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,53%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 27,18%, làm giảm 0,10 điểm phần trăm.

b. Sản phẩm công nghiệp

Hoạt động công nghiệp 7 tháng năm 2023 tập trung nguồn lực sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực 7 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước: sợi các loại tăng 7,14%; bia hơi tăng 17,28%; vải các loại tăng 33,30%; quần áo may sẵn tăng 7,87%; sản phẩm mây tre đan các loại tăng 14,92%; thuốc dạng viên các loại tăng 7,76%; cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt thép tăng 10,25%; sản phẩm in tăng 23,15%; phụ tùng xe có động cơ tăng 24,55%;...

c. Chỉ số tiêu thụ, tồn kho

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2023 tăng 3,42% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số này tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/7/2023  tăng 11,81% so với cùng thời điểm năm trước. 

d. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 9,07% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư và xây dựng

Tháng Bảy, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý được tỉnh Nam Định tập trung đẩy mạnh thực hiện, nhất là các dự án hạ tầng giao thông có tính liên kết vùng tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư 7 tháng năm 2023 ước đạt 40,7% kế hoạch năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2023 ước thực hiện 624 tỷ đồng, đạt 7,0% kế hoạch năm, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: Cấp tỉnh 555 tỷ đồng, đạt 6,8%, tăng 30,0%; cấp huyện 44 tỷ đồng, đạt 9,1%, tăng 154,5%; cấp xã 25 tỷ đồng, đạt 8,8%, tăng 75,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.612 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: cấp tỉnh 3.277 tỷ đồng, đạt 40,4%, tăng 13,1%; cấp huyện 201 tỷ đồng, đạt 42,1%, tăng 139,8%; cấp xã 134 tỷ đồng, đạt 47,6%, tăng 35,7%.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2023 ước đạt 3.817 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán năm và bằng 77,6% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và các khoản chi khác.

5. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a. Tình hình nội thương

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng Bảy duy trì ổn định; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2023 tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2023 ước đạt 5.715 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: bán lẻ hàng hóa 5.095 tỷ đồng, tăng 0,1%; lưu trú và ăn uống 326 tỷ đồng, tăng 0,9%; du lịch lữ hành 1 tỷ đồng, tăng 1,6%; dịch vụ khác 293 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2023 có quy mô cao nhất trong giai đoạn 2019-2023 và gấp 1,5 lần so với 7 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. So với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7 tháng năm 2023 đạt 39.123 tỷ đồng, tăng 13,8%. Xét theo ngành hoạt động:

b. Xuất, nhập khẩu

Lạm phát toàn cầu tăng cao, nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam suy giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước đạt 2.266 triệu USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, xuất khẩu hàng hóa giảm 12,0%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 622 triệu USD.

c. Giá cả

Giá thực phẩm tăng theo nhu cầu tiêu dùng; giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 1,44% so với tháng trước và tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân 7 tháng năm 2023, CPI tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 1,44% của CPI tháng 7/2023 so với tháng trước có: 08 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 02 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm; 01 nhóm giá ổn định.

d. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải tháng Bảy đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tính chung 7 tháng năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 12,9% và luân chuyển tăng 9,1%; vận chuyển hàng hóa tăng 20,0% và luân chuyển tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Tháng Bảy, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Dịch Covid-19 được kiểm soát; một số dịch bệnh có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Ngành Giáo dục và Đào tạo đạt thành tích cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì; thể thao thành tích cao đạt kết quả đáng ghi nhận tại giải Quốc tế. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thực hiện chính sách với người có công: Trong tháng 6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực người có công đối với 1.279 người có công và thân nhân người có công; giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám giám định đối 23 trường hợp; đề nghị Bộ LĐ-TB và XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 01 trường hợp.

Tình hình dịch Covid-19: Theo Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày 18/7/2023, số ca dương tính được ghi nhận 301.492 ca (226.657 ca tại cộng đồng; 74.835 ca ghi  nhận trong khu cách ly, phong tỏa). Tổng số ca tử vong: 160 ca.

Sáng ngày 18/7/2023, Bộ GD và ĐT chính thức công bố điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, tỉnh Nam Định đứng thứ 3 cả nước với điểm bình quân bài thi là 7,109 điểm, sau các tỉnh Vĩnh Phúc và Bình Dương; có 2 môn điểm bình quân cao nhất cả nước (môn Toán và môn Hoá học). Toàn tỉnh có 751 thí sinh đạt điểm 10 ở 8/9 môn dự thi. Đặc biệt, tỉnh Nam Định có 2 thí sinh: Trần Ngọc Đan Thanh, Trường THPT Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đạt điểm 10 duy nhất toàn quốc môn Ngữ văn và em Vũ Thị Vân Anh, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Vụ Bản) thủ khoa Kỳ thi của toàn quốc với tổng số 57,3 điểm.

Trong khuôn khổ vòng 12 và 13 V-League 2023, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hòa Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 0-0 trên sân nhà và thắng Câu lạc bộ Becamex Bình Dương với tỷ số 3-2 tại sân khách. Kết thúc giai đoạn 1 V-League 2023, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đạt 19 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2023. Giai đoạn 2 V-League 2023 khởi tranh, vòng 1, ngày 16/7 trên sân vận động Thanh Hóa (Thanh Hóa), Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thắng Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 2-0; vòng 2, ngày 22/7, trên sân vân động Thiên Trường lạc bộ Thép Xanh Nam Định hòa Câu lạc bộ Viettel với tỷ số 0-0, tạm thời đứng thứ 5/8 đội cạnh tranh chức vô địch.

 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Linh - Phòng TK Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây